Celem głównym projektu jest wsparcie profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałanie zbyt wczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej,
w tym szczególności powyżej 50 r. ż., eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka w
procesie pracy..W ramach Projektu wsparciem zostanie objętych 60UP
(41K i 19M) pracowników Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości.

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej RPSW 08.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 08.02 Aktywne i zdrowe starzenie się Poddziałanie 08.02.01 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej
Okres realizacji projektu: 01.09.2020r. - 31.10.2021r.
Projekt skierowany jest do 60 pracowników WSBiP (41K i 19M), w tym 30UP w wieku powyżej 50 lat (20K i 10M)i 11ON (8K i 3M).

Całkowita wartość projektu 261 447,50 zł PLN
Kwota dofinansowania 235 145,88 zł PLN
Wkład własny 26 301,00 zł, w tym wkład własny z kosztów pośrednich: 951,62PLN -10,06%